Telefon: +421 2 222 000 22
E-mail: kupele@sunflowers.sk, www: www.lazne-rakousko.cz/cz
Tel.: +421 2 222 000 22
Lázně v Rakousku>Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti SUNFLOWERS agency, s.r.o., se sídlem Bardejov, Mikulovská 17, 085 01, IČO: 36 491 403, zapsané v OR Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka 14713/P (dále jen "CK SUNFLOWERS agency"), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Zb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Společnost CK SUNFLOWERS agency se tímto zákonem plně řídí a dělá všechno pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

CK SUNFLOWERS agency shromažďuje, získává a zpracovává osobní údaje zejména pro účely provádění následujících činností nebo v souvislosti s nimi:

- rezervace pobytu a administrace s tím spojená,
- poskytování služeb souvisejících s pobytem, které společnost poskytuje ve spolupráci se svými smluvními partnery,
- organizování soutěží a reklamních akcí společnosti,
- vyřizování stížností a reklamací.

Osobními údaji se rozumí zejména jméno a příjmení klienta, příp. účastníka pobytu, jeho poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození. Vzhledem ke skutečnosti, že osoba provádějící rezervaci pobytu nebo služby může provést rezervaci pro několik osob, je nevyhnutelné, aby poskytla společnosti osobní údaje všech osob, pro něž rezervaci provádí.

Rezervace pobytu

Osobní údaje uvedené výše, poskytnuté klientem při rezervaci pobytu, umožňují řádné a včasné zabezpečení ubytování, stravování a dalších služeb, které klient při rezervaci požaduje. Takto poskytnuté údaje se též použijí v případě potřeby kontaktování klienta z důvodu různých změn v jeho rezervaci.

Služby poskytované v souvislosti s pobytem

Společnost CK SUNFLOWERS agency poskytuje služby související s pobytem v rozsahu zabezpečení přepravy klientů z vlakového a autobusového nádraží nebo letiště a místem ubytování klienta, ale jen na výslovnou žádost ze strany klienta.
Přeprava je zabezpečována smluvními partnery společnosti CK SUNFLOWERS agency. Pro zabezpečení a poskytnutí přepravy je nevyhnutelné, aby společnost poskytla smluvnímu partnerovi osobní údaje klientů v nevyhnutelném rozsahu, zpravidla jméno a příjmení.

Organizování soutěží a reklamních akcí

Má-li klient zájem zúčastni se soutěží nebo reklamních akcí společnosti CK SUNFLOWERS agency, je potřebné, aby poskytl společnosti svoje osobní údaje za účelem konání soutěže, vyhodnocení výsledků a případného kontaktování vítězů. Účast v soutěžích a reklamních akcích je dobrovolná a znamená, že získané osobní údaje účastníků budou zařazeny do databázového systému společnosti.
Účastníci mají možnost kdykoliv požádat o vyřazení z databáze společnosti.

Reklamace

Při vyřizování reklamací je nevyhnutelné poskytnout CK SUNFLOWERS agency kromě osobních údajů uvedených v úvodu i další dodatečné údaje, jako např. číslo účtu, název banky, v níž má klient otevřený účet apod.

Shromažďování, získávání a zpracovávání osobních údajů

CK SUNFLOWERS agency shromažďuje a získává osobní údaje výlučně na základě přímé telefonické nebo osobní komunikace s klientem nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky klientem. Osobní údaje klientů se zaznamenávají počítačovou formou a uchovávají v počítačovém databázovém systému společnosti.

Ochrana osobních údajů a jejich poskytování třetím osobám

Přístup k osobním údajům klientů mají pouze zaměstnanci společnosti, z nichž každý je vázán povinností mlčenlivosti. Osobní údaje klientů společnost poskytuje v nevyhnutelném rozsahu pouze smluvním partnerům, a to výlučně za účelem zabezpečení služeb poskytovaných společností CK SUNFLOWERS agency v souvislosti s realizací pobytů a služeb, a též státním orgánům v případě, že je povinná je poskytnout ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlas klienta

Využíváním služeb společnosti CK SUNFLOWERS agency a účastí na jejích doprovodných akcích klient, příp. účastník souhlasí se shromažďováním, získáváním a zpracováváním svých osobních údajů způsobem uvedeným výše. V případě, že se klient rozhodne využít služby společnosti nebo se zúčastnit doprovodných akcí, je povinný poskytnout společnosti svoje osobní údaje pro účely a v rozsahu zde uvedeném. Zákazník má v souvislosti s odevzdáváním a zpracováváním svých osobních údajů práva vyplývající zejména ze zákona Národní rady Slovenské republiky č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Přepni na mobilní verzi